wtorek, 2 kwietnia 2024

Regulamin konkursu „Kibicuj Bartkowi Zmarzlikowi w sezonie 2024 i zgarnij nagrody od Mistrza”

(dalej: „Regulamin”)

§1 

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady przeprowadzenia konkursu pod nazwą „Kibicuj Bartkowi Zmarzlikowi w sezonie 2024 i zgarnij nagrody od Mistrza” odbywającego się w serwisie społecznościowym Facebook (dalej: „Konkurs”).
 2. Fundatorem oraz sponsorem nagród w Konkursie jest ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, adres: Chemików 7, 09-411 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000028860, posiadająca NIP: 774-00-01-454,  REGON 610188201 (dalej: „Fundator" lub „Sponsor”).
 3. Organizatorem Konkursu na zlecenie Fundatora jest Sigma Bis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Bielańska 12, 00-085 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000534906 (dalej: „Organizator”).
 4. Konkurs organizowany jest wyłącznie za pośrednictwem serwisu społecznościowego Facebook.
 5. Konkurs przeprowadzony będzie w okresie od dnia 02 kwietnia 2024 r. od godz. 12:00 do dnia 07 kwietnia 2024 r. do godz. 16:00 (dalej: „Czas Trwania Konkursu”).
 6. Pozostałe definicje stosowane w Regulaminie:
  1. konto na serwisie społecznościowym Facebook – aktywne konto użytkownika, zawierające autentyczne dane osobowe danego użytkownika, zarejestrowane w serwisie pod adresem internetowym www.facebook.com zgodnie z regulaminem tego serwisu;
  2. serwis społecznościowy Facebook – zbiór stron www znajdujących się w domenie www.Facebook.com, funkcjonujących zgodnie z regulaminem tego serwisu.

 

§2

Uczestnicy

 1. W Konkursie może wziąć́ udział osoba fizyczna, która w dniu zgłoszenia udziału w Konkursie ukończyła 15. rok życia i posiada zdolność do czynności prawnych odpowiednio: pełną – w przypadku osób pełnoletnich oraz ograniczoną – w przypadku osób, które ukończyły 15. rok życia (dalej: „Uczestnik” lub w liczbie mnogiej „Uczestnicy”), z zastrzeżeniem zdania kolejnego oraz ust. 4 poniżej. Osoby małoletnie, które ukończyły 15 lat, mogą wziąć udział w Konkursie wyłącznie pod warunkiem wyrażenia zgody przez ich przedstawiciela ustawowego (rodzic lub opiekun prawny). Skan lub zdjęcie podpisanego oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu przedstawiciela ustawowego takiej osoby, zawierającego wyraźną̨ zgodę̨ na jej udział w Konkursie, powinien zostać́ wysłany jako plik PNG, JPG, PDF do 2 MB w wiadomości prywatnej (przycisk “Wyślij wiadomość”) poprzez fanpage https://www.facebook.com/orlenteam wraz z informacją, którego komentarza i uczestnika zgoda dotyczy. Treść oświadczenia zawarta jest do pobrania w poście konkursowym.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być członkowie organów lub pracownicy Organizatora lub Fundatora, a także ich małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia, lub stałym pożyciu ani rodzice małżonków lub osób pozostających w stałym pożyciu. Pracownikiem w rozumieniu Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę jak i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej.
 3. Uczestnik nie jest uprawniony do uczestnictwa w Konkursie w jakikolwiek inny sposób niż w sposób określony w § 3 ust. 2 - 4 Regulaminu.
 4. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że:
  1. zapoznała się z treścią Regulaminu oraz akceptuje postanowienia Regulaminu,
  2. wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu i zakresie wskazanym w Regulaminie,
  3. wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku w zakresie wskazanym w Regulaminie,
  4. posiada konto (profil) w serwisie społecznościowym Facebook,
  5. spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie zgodnie z Regulaminem.

 

§3

Przebieg Konkursu

 1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu (w tym jego zgodnością z Regulaminem) czuwać będzie komisja konkursowa złożona z 3 (trzech) osób: 2 (dwóch) przedstawicieli Fundatora oraz 1 (jednego) przedstawiciela Organizatora (zwana dalej: „Komisją Konkursową"). Do zadań Komisji Konkursowej należy: 
  1. zapewnienie uczestnictwa w Konkursie wszystkim prawidłowym Zgłoszeniom,
  2. rozstrzygnięcie Konkursu (ocena przesłanych przez Uczestników Zgłoszeń, wybór Laureatów Konkursu) zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności,
  3. weryfikowanie prawa do Nagrody,
  4. prowadzenie postępowań reklamacyjnych.
 2. Aby wziąć udział w Konkursie należy wykonać zadanie konkursowe (dalej: „Zadanie konkursowe”), polegające na opublikowaniu komentarza pod postem konkursowym Fundatora umieszczonym w serwisie społecznościowym Facebook (na stronie https://www.facebook.com/orlenteam) zawierającego hasło dopingujące Bartosza Zmarzlika podczas sezonu żużlowego 2024 z wykorzystaniem słowa „Verva” (dalej łącznie: „Komentarz” lub „Zgłoszenie”).
 3. Uczestnik może dokonać kilku Zgłoszeń do Konkursu, przy czym Uczestnik może otrzymać wyłącznie jedną Nagrodę. W razie otrzymania przez Uczestnika Nagrody, pozostałe zgłoszenia tego Uczestnika do Konkursu nie będą brane pod uwagę.
 4. Nie są uwzględniane w Konkursie Zgłoszenia Uczestników, którzy naruszają postanowienia Regulaminu, a w szczególności:
 5. prowadzą działania sprzeczne z prawem i z dobrymi obyczajami, a w szczególności w Zgłoszeniu zamieszczają komentarze zawierające treści agresywne, wulgaryzmy, treści obraźliwe, rasistowskie, czy promujące agresję;
 6. prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub Fundatora, które godzą w ich wizerunek,
 7. dokonują Zgłoszenia w inny sposób niż wskazany w ust. 2 powyżej,
 8. dokonują Zgłoszenia z naruszeniem postanowień Regulaminu.
 9. W celu uniknięcia wątpliwości, Zgłoszenie w Konkursie musi być dokonane przez Uczestnika tj. bez użycia programów lub robotów komputerowych (w tym jakichkolwiek automatów/botów). W Konkursie niedozwolone są działania mające na celu obejście Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad Konkursu m.in.: używanie skryptów lub oprogramowania automatyzującego poruszanie się po serwisie społecznościowym Facebook.

 

§4

Zasady wyboru Laureatów oraz przyznawania Nagród

 1. W Konkursie przewidziane są nagrody w postaci: 4 (słownie: czterech) zestawów, w skład których wchodzą koszulka oraz czapka z autografem Bartosza Zmarzlika oraz bidon  o wartości 310 zł (słownie: trzysta dziesięć złotych) (dalej każda z osobna: „Nagroda” lub łącznie: „Nagrody”). Przychód uzyskany z Nagrody podlega zwolnieniu od podatku dochodowego na mocy  21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Do Nagrody przyznana zostanie dodatkowa nagroda pieniężna o równowartości 11,11 % wartości Nagrody, przeznaczona na podatek dochodowy od Nagrody zgodnie z ust. 9 poniżej (dalej: „Dodatkowa nagroda pieniężna").
 2. Laureatami Konkursu zostaje łącznie 4 (słownie: czterech) Uczestników, którzy otrzymają Nagrodę. Laureatami będą Uczestnicy, którzy spełnią wszystkie warunki udziału w Konkursie (w tym dokonają prawidłowego Zgłoszenia), określone w niniejszym Regulaminie oraz których odpowiedzi na Zadanie konkursowe wybierze Komisja Konkursowa (dalej łącznie: „Laureaci” lub każdy z osobna: „Laureat”). Przy ocenie Zgłoszenia Komisja Konkursowa bierze pod uwagę łącznie wszystkie następujące kryteria:
  1. pomysłowość i kreatywność Zgłoszenia,
  2. użyteczność Zgłoszenia pod względem marketingowym dla marki Fundatora,
  3. dopasowanie Zgłoszenia do charakteru Konkursu,
  4. zgodność Zgłoszenia z wymogami wskazanymi w Regulaminie.
 3. Po wyłonieniu Laureatów, zgodnie z ust. 2 powyżej, Komisja skontaktuje się w dniu 08 kwietnia 2024 r. z każdym z Laureatów poprzez wiadomość prywatną na koncie w serwisie społecznościowym Facebook oraz poprzez umieszczenia komentarza pod Komentarzem Laureata, w celu poinformowania go o przyznaniu Nagrody. Warunkiem otrzymania Nagrody jest wysłanie przez Laureata wiadomości za pośrednictwem komunikatora przez który powiadomiony został o fakcie wyboru go jako Laureata, wraz z przesłaniem wypełnionego formularza, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu, zawierającego wymagane dane oraz oświadczenia niezbędne do przesłania Nagrody – w terminie 4 (czterech) dni liczonych od dnia wysłania przez Komisję ww. wiadomości prywatnej.
 4. W przypadku, w którym:
  1. Laureat nie przekaże danych do doręczenia Nagrody w terminie określonym w ust. 3 powyżej, lub
  2. Laureat nie spełni któregokolwiek z warunków uczestnictwa w Konkursie, lub
  3. informacje podane przez Laureata (w szczególności te o których mowa § 2 ust. 1 Regulaminu), okażą się niezgodne z prawdą lub utracą swoją aktualność,

Laureat traci prawo do Nagrody. W takim przypadku Komisja Konkursowa uprawniona jest do przyznania Nagrody innemu Uczestnikowi (tryb opisany w ust. 3 powyżej oraz w niniejszym ust. 4 stosuje się wówczas odpowiednio).  

 1. Organizator zastrzega, że skontaktuje się wyłącznie z Laureatami, na zasadach określonych w ust. 3 powyżej. Równocześnie Organizator zastrzega, iż nie będzie się kontaktował z pozostałymi Uczestnikami, którzy nie zostaną wyłonieni jako Laureaci.
 2. Nierozdysponowane Nagrody pozostają do dyspozycji Fundatora.
 3. Przekazanie przez Uczestnika prawa do Nagrody osobom trzecim lub jej wymiana na równowartość pieniężną lub nagrodę innego rodzaju, nie są możliwe.
 4. Laureatom Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody.

 

§5

Odbiór Nagród

 1. Po ogłoszeniu listy Laureatów, Nagrody zostaną wysłane przesyłkami kurierskimi (za potwierdzeniem odbioru), na adres do doręczenia Nagrody wskazany przez Laureata, zgodnie z § 4 ust. 3 Regulaminu.
 2. Nieodebranie Nagrody przez Laureata jest równoznaczne z utratą prawa do Nagrody. W takim przypadku dana Nagroda przepada, a Organizator nie ma obowiązku przyznania Nagrody innemu Uczestnikowi.
 3. Warunkiem dokonania odbioru Nagrody jest podpisanie w obecności kuriera protokołu jej odbioru (wzór protokołu odbioru stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu).
 4. Fundator przechowuje dokumentację w postaci Regulaminu, wyników Konkursu oraz dokumentację potwierdzającą odbiór nagród rzeczowych przez okres 5 lat, licząc od końca roku następującego po roku obrotowym, którego dokumentacja dotyczy (tj. w którym rozliczono koszty Konkursu i wydano nagrody), dla celów podatkowych.

 

§6

Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące przebiegu lub przeprowadzenia Konkursu mogą być zgłaszane w formie pisemnej, listem poleconym na adres Organizatora, z dopiskiem „Kibicuj Bartkowi Zmarzlikowi w sezonie 2024 i zgarnij nagrody od Mistrza” lub w formie e-mail na adres mailowy Organizatora: konkursy@sigma-media.pl.
 2. Reklamacje powinny zawierać dane pozwalające na identyfikację i kontakt z osobą składającą reklamację, opisanie zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji oraz żądanie wraz z uzasadnieniem. 
 3. Komisja rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu i udziela na nie odpowiedzi w terminie 14 (czternastu) dni od daty wpłynięcia reklamacji. Odpowiedź zostanie udzielona w takiej samej formie w jakiej została zgłoszona reklamacja.

 

§7

Dane osobowe 

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w związku z organizacją i realizacją Konkursu jest Fundator, tj. ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, adres:  Chemików 7, 09-411 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000028860, posiadająca NIP: 774-00-01-454,  REGON 610188201 (dalej „Administrator”). Przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w niniejszym Regulaminie zostało powierzone na rzecz Organizatora, tj. Sigma Bis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Bielańska 12, 00-085 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000534906 (dalej: „Procesor”). Dane osobowe Uczestników Konkursu mogą być przetwarzane w celu:
  • uczestnictwa w Konkursie - podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora,
  • wypełniania przez Administratora obowiązków dotyczących przechowywania dowodów księgowych – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z przepisów o rachunkowości,
  • ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi z Organizacją w Konkursu – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora; uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń oraz obrony przed roszczeniami wynikającymi z uczestnictwa w
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w Konkursie. Dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb realizacji Konkursu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ich niezbędność do wywiązania się z obowiązku realizacji konkursu - art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, obowiązujące od dnia 25.05.2018 r. (dalej jako „RODO”).
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania Konkursu oraz okres przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Konkursie, a także ewentualny okres dochodzenia roszczeń i okres dokonania rozliczeń publicznoprawnych.
 4. Uczestnik, który udostępnił swoje dane osobowe, ma prawo do żądania:
 5. a) dostępu do swoich danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO, tj. do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarza dane osobowe oraz prawo uzyskania dostępu do tych danych (w tym ich kopii), a także w szczególności do następujących informacji: i. o celach przetwarzania danych, ii. o kategoriach przetwarzanych danych, iii. o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym Administrator ujawnił lub którym ma zamiar ujawnić dane, iv. o możliwości skorzystania z praw w zakresie ochrony danych osobowych i o sposobie ich realizacji, v. o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, vi. o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, a także jego konsekwencjach;
 6. b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO, tj. do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
 7. c) usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, tj. do żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”);
 8. d) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO, tj. do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych w następujących przypadkach, gdy: i. Uczestnik Konkursu kwestionuje prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez Administratora, ii. przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiono się usunięciu danych, iii. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one potrzebne Uczestnikowi Konkursu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 9. e) przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO, tj. do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie danych osobowych dostarczonych Administratora oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe. Prawo to przysługuje jeśli: i. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ii. dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową.
 10. Prawa, o których mowa powyżej mogą być wykonywane poprzez przesłanie stosownego wniosku: a) w formie pisemnej, na adres Procesora: SIGMA BIS S.A. ul. Bielańska 12, 00-085 Warszawa, lub b) droga e-mail na adres konkursy@sigma-media.pl.
 11. W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy prawa, w szczególności postanowienia RODO, Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

§8

Prawa Autorskie

 1. Uczestnik oświadcza, że przysługuje mu wyłączne i nieograniczone prawo autorskie (majątkowe) do jego z Komentarza do niego. Uczestnik zapewnia, iż nie są one obciążone żadnymi wadami prawnymi lub fizycznymi, roszczeniami i innymi prawami osób trzecich. W przypadku, gdy którekolwiek z powyższych oświadczeń Uczestnika okaże się nieprawdziwe, Uczestnik zobowiązuje się ponieść wszelkie konsekwencje z tego wynikające, w tym w szczególności zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkich roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia ich praw autorskich lub innych praw przez Komentarz Uczestnika. Uczestnik z dokonaniem zgłoszenia konkursowego – zamieszczeniem Komentarza pod Postem Konkursowym udziela Organizatorowi nieodpłatnej niewyłącznej licencji na korzystanie z materiału zawartego w zgłoszonej odpowiedzi (w całości lub w jakiejkolwiek części) na terytorium Polski i całego Świata, na początkowo czas oznaczony 5 lat, przy czym po upływie 5 lat umowa przekształci się na zawartą na czas nieoznaczony, a Uczestnikowi będzie przysługiwało prawo wypowiedzenia licencji udzielonej na czas nieoznaczony z 2 letnim okresem wypowiedzenia, z prawem do udzielania sublicencji, na wszystkich znanych obecnie polach eksploatacji, w szczególności do:
 2. utrwalenia, zwielokrotnienia i opublikowania utworu w prasie, telewizji, Internecie, telefonii mobilnej lub innych mediach elektronicznych (w tym w portalach społecznościowych jak np. Facebook, YouTube) i nieelektronicznych,
 3. zwielokrotnienia dowolnymi technikami drukarskimi i poligraficznymi w formie druków, plansz, plakatów, ogłoszeń, bannerów itp., publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie, reemitowanie,
 4. publicznego udostępnienia utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet, sieciach telefonii mobilnej i innych sieciach komunikacji elektronicznej, bez względu na ilość nadań, emisji i wytworzonych egzemplarzy),
 5. wprowadzania do obrotu, użyczenie oryginału albo egzemplarzy, promocji i reklamy, merchandisingu,
 6. wyrażania zgody na korzystanie i rozpowszechnianie utworów zależnych, w szczególności zmiany, tłumaczenia, korekty lub modyfikacji (dalej „Opracowania”) dla celów opisanych w pkt. a. – e. powyżej,
 7. udzielania sublicencji podmiotom trzecim na wszystkich polach eksploatacji wskazanych powyżej.
 8. Uczestnik zobowiązuje się nie wykonywać w żadnym czasie wobec Organizatora i podmiotów, które Organizator upoważnił do korzystania z Komentarza, osobistych praw autorskich oraz wyraża zgodę na nieujawnianie swojego autorstwa Komentarza. Uczestnik wyraża zgodę na wykonywanie przez Organizatora zależnych praw autorskich do utworów zależnych od Komentarza oraz upoważnia Organizatora do udzielania zgody osobom trzecim na wykonywanie zależnych praw autorskich Komentarza.
 9. Organizator zastrzega, że z chwilą otrzymania przez Uczestnika Nagrody, nabywa prawo własności Komentarza oraz autorskie prawa majątkowe Komentarza, jak również zgody i upoważnienia, o których mowa w niniejszym paragrafie, na zasadzie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego, bez ograniczeń ilościowych, czasowych i terytorialnych na wszystkich polach eksploatacji. Początkowo czas oznaczony 5 lat, przy czym po upływie 5 lat umowa przekształci się na zawartą na czas nieoznaczony, a Uczestnikowi będzie przysługiwało prawo wypowiedzenia licencji udzielonej na czas nieoznaczony z 2 letnim okresem wypowiedzenia, z prawem do udzielania sublicencji, na wszystkich znanych obecnie polach eksploatacji. Nabycie praw na zasadzie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego nie uchybia licencji udzielonej zgodnie z niniejszym Regulaminem. W szczególności przeniesienie autorskich praw majątkowych do Komentarza obejmuje następujące pola eksploatacji:
 10. utrwalanie i zwielokrotnianie utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy, rozpowszechnianie utworu w każdy inny sposób; publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, opublikowania utworu w prasie, telewizji, Internecie, telefonii mobilnej lub innych mediach elektronicznych (w tym w portalach społecznościowych jak np. Facebook, YouTube) i nieelektronicznych,
 11. wielokrotne wprowadzenie do pamięci komputera, sieci komputerowej, w tym w szczególności Internetu, do baz danych, a także do pamięci wszelkiego innego rodzaju urządzeń elektronicznych,
 12. wielokrotne wprowadzanie do sieci multimedialnych,
 13. eksploatację w Internecie, na stronach www, portalach społecznościowych, jak np. Facebook, YouTube, odpłatnie lub nieodpłatnie, na zamówienie, za pośrednictwem łączy telefonicznych lub satelitarnych, przewodowych lub bezprzewodowych, technik cyfrowych lub analogowych
 14. wprowadzania do obrotu, użyczenie oryginału albo egzemplarzy, promocji i reklamy, merchandisingu.
 15. Organizator nie ma obowiązku wykorzystania Komentarza na żadnym z pól eksploatacji wymienionych powyżej.
 16. Laureat wyraża zgodę i udziela Organizatorowi wyłącznego prawa do wykonywania oraz zezwalania na wykonywanie przez osoby trzecie autorskich praw zależnych względem Komentarza i jego opracowań. Laureat zobowiązuje się nie wykonywać wobec Organizatora i podmiotów, które Organizator upoważnił do korzystania z osobistych praw autorskich oraz wyraża zgodę na nieujawnianie swojego autorstwa Komentarza.
 17. Laureat upoważnia Organizatora do decydowania o oznaczeniu, sposobie oznaczenia lub braku oznaczenia Komentarza oraz do występowania w jego imieniu o ochronę autorskich praw osobistych.
 18. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z określonym w niniejszym Regulaminie celem, dla którego nagrodzone Komentarz zostaną wykorzystany oraz że wyraża zgodę na takie wykorzystanie Komentarza przez Organizatora. Laureat wyraża zgodę i oświadcza, że nie narusza jego prawa połączenie Komentarza z innymi utworami lub dziełami nie mającymi charakteru utworu, usunięcie fragmentów Komentarza lub dodanie do niego nowych elementów, jak również umieszczanie Komentarza obok lub w sąsiedztwie innych Komentarzy.

 

§9

Postanowienia końcowe

 1. Warunkiem wydania Laureatom Nagród jest wypełnienie przez nich wszystkich warunków określonych w Regulaminie. 
 2. Fundator oraz Organizator nie ponoszą odpowiedzialności za brak należytego świadczenia usług dostępu do Internetu przez operatora, z którym Uczestnik zawarł stosowną umowę.
 3. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie https://orlenteam.pl/
 4. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać pod adresem e-mail: konkursy@sigma-media.pl. Odpowiedzi będą udzielane w ciągu 3 (słownie: trzech) dni roboczych od dnia otrzymania przez Organizatora pytania.
 5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z ważnych powodów obejmujących:
  1. zmiany w zakresie: danych adresowych, nazwy lub formy prawnej Organizatora,
  2. zmianę przepisów prawa,
  3. prawomocny wyrok sądu,
  4. prawomocną decyzję administracyjną,
  5. siłę wyższą w rozumieniu przepisów polskiego prawa cywilnego,
  6. potrzebę uproszczenia funkcjonowania Konkursu,
  7. wprowadzenie dodatkowych rozwiązań dla Uczestników,
  8. zapobieganie nadużyciom lub łamaniu zasad funkcjonowania Konkursu.
 7. Wszelkie ewentualne zmiany Regulaminu wchodzą z chwilą publikacji Regulaminu po zmianach w Intranecie.
 8. Organizator może wykluczyć Uczestnika z Konkursu w przypadku:
  1. naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa powszechnie obowiązującego przez Uczestnika na jakimkolwiek etapie Konkursu;
  2. stwierdzenia, że oświadczenia złożone przez Uczestnika są niezgodne z prawdą;
  3. wpływania przez Uczestnika na wynik Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem;
  4. podjęcia przez Uczestnika innych działań lub zaniechań niezgodnych z Regulaminem, przepisami prawa powszechnie obowiązującego lub zasadami współżycia społecznego lub działań godzących w wizerunek lub dobre imię Organizatora.
 9. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, organizowany ani współorganizowany przez serwis społecznościowy Facebook ani inne portale z nimi związane, tym samym społecznościowy Facebook, nie ponoszą odpowiedzialności za roszczenia Uczestników związane z Konkursem. Odpowiedzialność za wszelkie roszczenia związane z Konkursem oraz Regulaminem ponosi Fundator.

 

___________________________________________________________________________________

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu „Kibicuj Bartkowi Zmarzlikowi w sezonie 2024 i zgarnij nagrody od Mistrza”

 

DANE LAURETA KONKURSU

 1. imię i nazwisko: …
 2. pełny adres zamieszkania: …;
 3. adres e-mail: …;
 4. numer telefonu: …;
 5. adres do doręczenia Nagrody, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania, o którym mowa w pkt 2 (w przypadku niewskazania innego adresu do doręczeń, Nagroda zostanie przesłana na adres zamieszkania): …

 

OŚWIADCZENIE LAUREATA KONKURSU:

 1. Oświadczam, że nie jestem członkiem organu lub pracownikiem Organizatora lub Fundatora, a także jego małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, osobą pozostająca z nim w stosunku przysposobienia oraz jej małżonkiem, a także osobą pozostającą z nim we wspólnym pożyciu, ani rodzicem jego małżonkiem lub osobą pozostającą z nim we wspólnym pożyciu. Pracownikiem w rozumieniu Regulaminu Konkursu „Kibicuj Bartkowi Zmarzlikowi w sezonie 2024 i zgarniij nagrody od Mistrza” jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę jak  i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej.
 2. Oświadczam, że spełniam wszystkie warunki określone w Regulaminu Konkursu „Kibicuj Bartkowi Zmarzlikowi w sezonie 2024 i zgarniij nagrody od Mistrza”, jak również, że zapoznałem się i akceptuję treść Regulaminu.
 3. Przyjmuję do wiadomości, iż moje imię, nazwisko lub pseudonim zostanie opublikowanie przez Fundatora Konkursu w celu ogłoszenia Laureatów.
 4. Oświadczam, iż zapoznałem się z informacją o przetwarzaniu moich danych osobowych zawartą w § 7 Regulaminu.
 5. Oświadczam, że udzielam Organizatorowi licencji do Zadania konkursowego na warunkach określonych w Regulaminie.
 1. Oświadczam, że jestem wyłącznym autorem Zadania konkursowego i przysługują mi autorskie prawa osobiste oraz majątkowe do tego Zadania konkursowego. Oświadczam również, że zgłaszane Zadanie konkursowego nie narusza jakichkolwiek praw ani dóbr osobistych osób trzecich, prawa do wizerunku ani innych obowiązujących przepisów prawa.
 2. Przyjmuję do wiadomości, iż Dodatkowa nagroda pieniężna przyznana wraz z Nagrodą, zostanie w całości przeznaczona na podatek dochodowy od Nagrody oraz Dodatkowej nagrody pieniężnej, który zostanie odprowadzony na rachunek właściwego organu podatkowego, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

___________________________________________________________________________________

Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu „Kibicuj Bartkowi Zmarzlikowi w sezonie 2024 i zgarnij nagrody od Mistrza”

 

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA NAGRODY W KONKURSIE „Kibicuj Bartkowi Zmarzlikowi w sezonie 2024 i zgarnij nagrody od Mistrza”

 

Zgodnie z Regulaminem konkursu „Kibicuj Bartkowi Zmarzlikowi w sezonie 2024 i zgarnij nagrody od Mistrza” (dalej „Konkurs”), jako Laureat Konkursu, w którym Fundatorem oraz sponsorem nagród w jest ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, adres:  ul. Chemików 7, 09-411 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000028860, posiadająca NIP: 774-00-01-454,  REGON 610188201, („Fundator” lub „Sponsor”), a organizatorem jest Sigma Bis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Bielańskiej 12, 00-085 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000534906 („Organizator”), wyłoniony   na    podstawie    Regulaminu    Konkursu    –    ja    niże    podpisany/podpisana ……….……………. zwany/zwana dalej „Laureatem”, niniejszym kwituję odbiór następującej nagrody ……….…………….(dalej „Nagroda”) oraz oświadczam, że opisane w Regulaminie Konkursu zobowiązania Fundatora oraz Organizatora zostały w całości wypełnione.

 

W dniu przekazania Nagrody na Laureata przechodzi ryzyko jej utraty bądź zniszczenia.

 

Laureat oświadcza, że przedmiot Nagrody został przez niego sprawdzony i nie wnosi on żadnych zastrzeżeń

 

 

Miejscowość, data                                                                                                     podpis Laureata

 

___________________________________________________________________________________

Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu „Kibicuj Bartkowi Zmarzlikowi w sezonie 2024 i zgarnij nagrody od Mistrza”

 

OŚWIADCZENIE składane przez Opiekuna Uczestnika Konkursu „Kibicuj Bartkowi Zmarzlikowi w sezonie 2024 i zgarnij nagrody od Mistrza” (dalej: „Konkurs”)

 

…………………………………

Imię i nazwisko Uczestnika Konkursu

…………………………………

Kategoria wiekowa

…………………………………

Imię i nazwisko Opiekuna

 

Oświadczam że wyrażam zgodę na udział…………………………………………………. (imię i nazwisko Uczestnika Konkursu), którego jestem opiekunem prawnym.

 

Opiekun prawny Uczestnika wraz z dokonaniem zgłoszenia konkursowego przez Uczestnika – zamieszczeniem Komentarza pod Postem Konkursowym udziela Organizatorowi nieodpłatnej niewyłącznej licencji na korzystanie z materiału zawartego w zgłoszonej odpowiedzi (w całości lub w jakiejkolwiek części) na terytorium Polski i całego Świata, na początkowo czas oznaczony 5 lat, przy czym po upływie 5 lat umowa przekształci się na zawartą na czas nieoznaczony, a Uczestnikowi będzie przysługiwało prawo wypowiedzenia licencji udzielonej na czas nieoznaczony z 2 letnim okresem wypowiedzenia, z prawem do udzielania sublicencji, na wszystkich znanych obecnie polach eksploatacji.

 

(data, czytelny własnoręczny podpis Opiekuna)